Các tên miền quốc gia và vùng miền cấp cao nhất

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (Country Code Top Level Domain – ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất, dang .xx, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên xác định tên miền quốc gia dài 2 ký tự, và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia

Ý nghĩa các tên miền quốc tế phổ biến hiện nay

Các tên miền quốc tế cấp cao nhất (gTLD – generic Top Level Domain ) do tổ chức ICANN quản lý. Họ lấy các ký tự viết tắt của một số từ làm tên miền đại diện cho những mục đích khác nhau (ví dụ .COM) , và các ký tự này không trùng với tên miền quốc gia cấp cao nhất nào (ví dụ .VN). Dưới đây là danh sách các tên miền quốc tế cấp cao nhất đang phổ biến hiện nay