Tu Tâm !!

Ăn chay niệm Phật chưa phải tu Đi chùa vái lạy cũng tu mù Tụng kinh trì giới sinh trí tuệ Quán tâm sửa tính thật chân tu. Tu thì phải sửa mới là tu Sửa tính tham lam thành bố thí Sửa tính ganh… Read More

Life is so short!

Life is so short!! Đời người khi đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo cùng. – Dùng tuổi trẻ để kiếm… Read More