Các tên miền quốc gia và vùng miền cấp cao nhất

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (Country Code Top Level Domain – ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất, dang .xx, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc. Tên xác định tên miền quốc gia dài 2 ký tự, và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia