Danh sách scam 2011

Đây là danh sách các site mình đã từng chơi và đã scam hoặc dấu hiệu scam rất rõ ràng (tăng minpay liên tục, tăng số lượng ads, giá ads đột ngột (kiếm được hơn 1$/ngày/1site thì scam là chắc), băt invest,… Chủ yếu là… Read More