Tu Tâm !!

Ăn chay niệm Phật chưa phải tu Đi chùa vái lạy cũng tu mù Tụng kinh trì giới sinh trí tuệ Quán tâm sửa tính thật chân tu. Tu thì phải sửa mới là tu Sửa tính tham lam thành bố thí Sửa tính ganh… Read More