Đường dẫn file cấu hình Vesta Control Panel

Tổng hợp đường dẫn đến file cấu hình các services/ apps trong Vesta Control Panel: Cấu hình PHPMyAdmin, HTTPD (Apache), NGINX, MySQL, FTP, Named…

Đường dẫn file cấu hình Vesta Control Panel
Đường dẫn file cấu hình Vesta Control Panel

Tham khảo thêm:

> Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng Vesta Panel – control panel miễn phí tốt nhất

Top 5 host control panel miễn phí tốt nhất cho server Linux

So sánh Cpanel và DirectAdmin – hai control panel phổ biến nhất cho Linux hiện nay

Đường dẫn file cấu hình Vesta Control Panel và log trên RHEL, CentOS

Service Config Log
Apache /etc/httpd/conf/httpd.conf /var/log/httpd/access_log
/etc/httpd/conf.d/* /var/log/httpd/error_log
/home/$user/conf/web/httpd.conf /var/log/httpd/domains/$domain.log
/home/$user/conf/web/shttpd.conf (ssl) /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
PHP /etc/php.ini /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
/etc/php.d/*
Nginx /etc/nginx/nginx.conf /var/log/nginx/access.log
/etc/nginx/conf.d/* /var/log/nginx/error.log
/home/$user/conf/web/nginx.conf /var/log/httpd/domains/$domain.log
/home/$user/conf/web/snginx.conf (ssl) /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
Named /etc/named.conf /var/log/messages
/home/$user/conf/dns/$domain.db
Exim /etc/exim/exim.conf /var/log/exim/main.log
/home/$user/conf/mail/$domain/* /var/log/exim/reject.log
  /var/log/exim/panic.log
Dovecot /etc/dovecot/dovecot.conf /var/log/dovecot.log
/etc/dovecot/conf.d/*
/etc/dovecot.conf (rhel5/centos5)
/home/$user/conf/mail/$domain/passwd
ClamAV /etc/clamd.conf /var/log/clamav/clamd.log
/etc/freshclam.conf /var/log/clamav/freshclam.log
  /var/log/messages
  /var/log/exim/main.log
SpamAssassin /etc/mail/spamassassin/local.cf /var/log/exim/main.log
Roundcube /etc/roundcubemail/main.inc.php /var/log/roundcubemail/*
/etc/roundcubemail/db.inc.php /var/log/httpd/domains/$domain.log
/etc/httpd/conf.d/roundcubemail.conf /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
MySQL /etc/my.cnf /var/log/mysqld.log
/root/.my.cnf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf
phpMyAdmin /etc/phpMyAdmin/config.inc.php /var/log/httpd/domains/$domain.log
/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
PostgreSQL /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf /var/lib/pgsql/pgstartup.log
/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf
phpPgAdmin /etc/phpPgAdmin/config.inc.php /var/log/httpd/domains/$domain.log
/etc/httpd/conf.d/phpPgAdmin.conf /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
Vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf /var/log/xferlog
/var/log/messages
Vesta /usr/local/vesta/conf/vesta.conf /var/log/vesta/system.log
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf /var/log/vesta/auth.log
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf /var/log/vesta/nginx-error.log
/usr/local/vesta/conf/ftp.backup.conf /usr/local/vesta/php/var/log/php-fp
/usr/local/vesta/conf/dns-cluster.conf  
/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf  
/usr/local/vesta/php/lib/php.ini  
/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf  

 

Đường dẫn file cấu hình Vesta Control Panel và log trên Debian và Ubuntu

Service Config Log
Apache /etc/httpd/conf/httpd.conf /var/log/httpd/access_log
/etc/httpd/conf.d/* /var/log/httpd/error_log
/home/$user/conf/web/httpd.conf /var/log/httpd/domains/$domain.log
/home/$user/conf/web/shttpd.conf (ssl) /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
PHP /etc/php.ini /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
/etc/php.d/*
Nginx /etc/nginx/nginx.conf /var/log/nginx/access.log
/etc/nginx/conf.d/* /var/log/nginx/error.log
/home/$user/conf/web/nginx.conf /var/log/httpd/domains/$domain.log
/home/$user/conf/web/snginx.conf (ssl) /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
Named /etc/named.conf /var/log/messages
/home/$user/conf/dns/$domain.db
Exim /etc/exim/exim.conf /var/log/exim/main.log
/home/$user/conf/mail/$domain/* /var/log/exim/reject.log
  /var/log/exim/panic.log
Dovecot /etc/dovecot/dovecot.conf /var/log/dovecot.log
/etc/dovecot/conf.d/*
/etc/dovecot.conf (rhel5/centos5)
/home/$user/conf/mail/$domain/passwd
ClamAV /etc/clamd.conf /var/log/clamav/clamd.log
/etc/freshclam.conf /var/log/clamav/freshclam.log
  /var/log/messages
  /var/log/exim/main.log
SpamAssassin /etc/mail/spamassassin/local.cf /var/log/exim/main.log
Roundcube /etc/roundcubemail/main.inc.php /var/log/roundcubemail/*
/etc/roundcubemail/db.inc.php /var/log/httpd/domains/$domain.log
/etc/httpd/conf.d/roundcubemail.conf /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
MySQL /etc/my.cnf /var/log/mysqld.log
/root/.my.cnf
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf
phpMyAdmin /etc/phpMyAdmin/config.inc.php /var/log/httpd/domains/$domain.log
/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
PostgreSQL /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf /var/lib/pgsql/pgstartup.log
/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf
phpPgAdmin /etc/phpPgAdmin/config.inc.php /var/log/httpd/domains/$domain.log
/etc/httpd/conf.d/phpPgAdmin.conf /var/log/httpd/domains/$domain.error.log
Vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf /var/log/xferlog
/var/log/messages
Vesta /usr/local/vesta/conf/vesta.conf /var/log/vesta/system.log
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf /var/log/vesta/auth.log
/usr/local/vesta/conf/pgsql.conf /var/log/vesta/nginx-error.log
/usr/local/vesta/conf/ftp.backup.conf /usr/local/vesta/php/var/log/php-fp
/usr/local/vesta/conf/dns-cluster.conf  
/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf  
/usr/local/vesta/php/lib/php.ini  
/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf  

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Add Comment